OrganizationPresident: Mr. Xintian LIUExecutive Vice President
& General Secretary:  Mr. Guian ZONG
                               
Vice President                  Vice President                  Vice President
    Mr. Guang BAI                       Mr. Bo LIU                  Mr. Xiangyang LIUDirector Committee:
Mr. Baosheng LI
Mr. Xiaoming HOU
Mr. Duwen ZHENG